Reklamační řád

1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

4. 1. u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
4. 2. v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
4. 3. v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
4. 4. v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
4. 5. za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 3 dnů od převzetí zboží.

6. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

7. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení, které objevíte při převzení zboží.

8. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

9. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné a zbavené všech nečistot. Provozovatel Jaroslav Vomáčka místem podnikání a bydlištěm Svor 138, 473 01, IČO: 02048469, DIČ: CZ9207280214, zapsaném v živnostenském rejstříku, provozující e-shop www.onyxx.cz je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené podmínky.

10. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. V případě neschopnosti vyřešení problému rozešleme odůvodnění a případné řešení v podobě proplacení nebo řešení dle domluvení.

11. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: Jaroslav Vomáčka Záběhlická 1783/24 Záběhlice 106 00 Praha 10.

12. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné.